Životní prostředí

AKUMULÁTOR – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V bateriích a akumulátorech elektrické napětí vzniká jako výsledek chemických reakcí, které tam probíhají. V závislosti na druhu baterie se těchto reakcí účastní různé prvky, včetně těch, které jsou škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí, zdraví a život lidí.

Při výrobě baterií a akumulátorů se používá řada látek, které ovlivňují jejich bezpečnost a funkčnost, a které mohou představovat zátěž pro okolní prostředí. Mezi nejčastěji používané patří: oxid manganičitý, železo, zinek, grafit, chlorid amonný, měď, hydroxid draselný, rtuť, nikl, lithium, kadmium, stříbro, kobalt, dále sklo, oxid křemičitý, papír, fólie a vodík. Těžké kovy, které se nacházejí v akumulátorech (olovo, kadmium a rtuť), mají negativní vliv na zdraví. Používané kyseliny nebo zásady, které tvoří elektrolyt, mají žíravé a korozivní vlastnosti.

Nesprávná likvidace použitých baterií vede k ohrožení vyplývajícímu z nebezpečí úniku nebezpečných látek do životního prostředí.

Je proto nutné vytvořit systém tříděného sběru odpadu tohoto typu, který zaručí jeho bezpečnou likvidaci a recyklaci.

EUROPOWER® – VÝROBEK PŘÍZNIVÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výrobce klade při výrobě akumulátorů zvláštní důraz na dodržování nejpřísnějších environmentálních norem. Dlouholeté zdokonalování výrobní technologie a průběžně zaváděná nová řešení minimalizují škodlivý vliv provozované činnosti na životní prostředí již ve fázi výroby. Nejmodernější technologie a používané postupy, potvrzené certifikátem ISO 14001, umožnily firmě stát se jedním z podniků, které jsou v tomto odvětví nejvíce příznivé pro životní prostředí.
Výroba akumulátorů EUROPOWER® splňuje ekologická hlediska. 24 míst, na který se kontroluje kvalita, umístěných ve výrobním procesu, zaručuje maximální skutečnou životnost akumulátorů na trhu. Dnes pracují akumulátory EUROPOWER® s plánovanou životností 5 let, které byly instalovány více než před 8 lety. Velmi vysoká a stabilní kvalita byla potvrzena v tisících aplikací doma i v zahraničí.

Dlouhá životnost akumulátorů snižuje množství odpadů a díky tomu omezuje zátěž pro životní prostředí.

AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ STAV

V dubnu 2009 byl v Polsku přijat zákon o bateriích a akumulátorech, který v rozsahu své úpravy zavádí směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2006/66/ES. Jeho primárním cílem je snížit na minimum škodlivý dopad baterií, akumulátorů a odpadů vzniklých po jejich použití na životní prostředí, a tím pádem také ochrana a v dlouhodobém horizontu zlepšení kvality životního prostředí. Zákon formuluje nové předpisy a požadavky spojené s uváděním na trh takových výrobků, jako jsou baterie a akumulátory, což má zlepšit fungování trhu v tomto rozsahu, jak doma, tak v obchodních kontaktech s členskými státy Evropské unie.

Výše zmíněný zákon přináší právní úpravy, které se týkají správného zacházení s použitými bateriemi a akumulátory. Aktuálně platné předpisy nařizují přísná omezení pro sběr a recyklaci použitých baterií a akumulátorů, a také přijímání efektivních opatření na ochranu životního prostředí ze strany výrobců, kteří uvádějí baterie a akumulátory na trh, distributorů, koncových uživatelů, a zejména subjektů, které se přímo účastní zpracování a recyklace odpadu, který z baterií a akumulátorů vzniká. Nové předpisy požadují po firmách, které uvádějí baterie a akumulátory na trh, vyšší odpovědnost a ukládají jim povinnost, aby uzavřely smlouvy se subjekty, které se zabývají sběrem a provozují závod na zpracování použitých baterií nebo akumulátorů. K jejich povinnostem patří také zajištění zvláštního systému sběru, protože jde o malé odpady s velkou mírou rozptýlení. Každý konečný uživatel je povinen odevzdat použité baterie a akumulátory firmě, která zajišťuje sběr těchto odpadů, a nehradí v souvislosti s tím žádné dodatečné náklady. Novou povinností pro podnikatele je také požadavek dosažení odpovídající úrovně sběru použitých baterií a přenosných akumulátorů. Podniky, které se zabývají zpracováním použitých baterií a akumulátorů, a ve kterých dochází k recyklaci odpadů vznikajících během technologických postupů, budou muset dosahovat stanovené úrovně efektivity těchto postupů.

Ustanovení zákona platí pro všechny druhy baterií a akumulátorů vyráběných a uváděných na trh, nezávisle na jejich velikosti, kapacitě, hmotnosti, složení, technologii výroby, použití, také v případě, kdy tvoří součást zařízení nebo jsou doplňkem k jiným výrobkům. Tato ustanovení se týkají také odpadů vzniklých z baterií a akumulátorů a velmi přesně definují pravidla sběru, zpracování, recyklace a odstraňování odpadů, které vznikly tímto způsobem. Přijatá právní úprava se nevztahuje na baterie a akumulátory používané v zařízeních spojených s ochranou základních bezpečnostních zájmů členských států Evropské unie, používaných ve zbraních, munici a vojenské technice, kromě výrobků, které nejsou určeny výhradně pro vojenské účely, a dále pro zařízení určená pro vyslání do vesmíru.

Zákon zavádí rozdělení baterií a akumulátorů na dvě skupiny: přenosné a průmyslové. V souladu s uvedeným ustanovením jsou akumulátory používané pro nouzovou nebo záložní dodávku energie zařazeny mezi průmyslové akumulátory. Do stejné skupiny patří akumulátory určené ke spolupráci se zařízeními, která využívají obnovitelnou energii (fotovoltaické články, větrné elektrárny), a pro vozidla s elektrickým pohonem (elektrická auta, invalidní vozíky, úklidová vozidla apod.).

Podle platných předpisů musí být všechny baterie a akumulátory označeny symbolem tříděného sběru (viz obr. níže), a v případě olověných článků a akumulátorů (a všech ostatních, které obsahují více než 0,004% hmot. olova) je třeba na ně umístit chemickou značku olova – Pb:

pb

Pb

Zákonodárce využil finanční nástroj, jakým je depozitní poplatek, tedy určitý druh kauce vybírané při prodeji olověných akumulátorů (automobilových a průmyslových) maloobchodním prodejcem těchto výrobků v případě, kdy mu kupující neodevzdal starý akumulátor. V případě průmyslových akumulátorů činí výše depozitního poplatku 35 PLN za kus. Pokud kupující do 30 dní od vybrání kauce starý akumulátor odevzdá, maloobchodní prodejce je povinen depozitní poplatek vrátit. Nevrácené depozitní poplatky vybrané v daném kalendářním roce je maloobchodní prodejce povinen převést na bankovní účet maršálkovského úřadu. Zavedené postupy mají v souladu se záměrem zákonodárce podpořit systém sběru odpadů tohoto druhu, které mají při nesprávně provedené likvidaci a zpracování velmi ničivý dopad na životní prostředí.

Použití

  • Serverovny
  • Základnové stanice GSM
  • Systémy OZE (Obnovitelné zdroje energie)
  • Nouzové napájení
  • Zbrojní průmysl

Příslušenství

  • Kabelové vybavení
  • Kryty a svorky (jedná se kryty a svorky kontaktů)
  • Bateriové skříně
  • Regály