Prostredie

AKUMULÁTOR – Vplyv na prostredie

V dôsledku chemických reakcii, ktoré sa odohrávajú v batériách a akumulátoroch, vzniká napätie. V závislosti od druhu batérie sa na týchto reakciách zúčastňujú aj prvky, ktoré sú pre životné prostredie, zdravie a život človeka škodlivé a nebezpečné. Pri procese výroby batérií a akumulátorov sa použijú látky, ktoré vplývajú na bezpečnosť a funkčnosť činnosti, ktoré môžu byť pre prostredie zaťažujúce. Medzi najčastejšie používané patria: oxid manganičitý, železo, zinok, grafit, chlorid amónny, meď, hydroxid draselný, ortuť, nikel, lítium, kadmium, striebro, kobalt, ako aj sklo, oxid kremičitý, papier, fólia a vodík. Ťažké kovy, nachádzajúce sa v akumulátoroch (olovo, kadmium a ortuť), majú negatívny vplyv na zdravie  a zásady alebo kyseliny, tvoriace elektrolyt, majú žieravé a korózne vlastnosti.
Nesprávna likvidácia použitých batérií môže spôsobiť presiahnutie nebezpečných látok do prostredia. To implikuje potrebu vytvorenia systému selekcie tohto druhu odpadov, ktorý zabezpečí ich správne zneškodnenie a recykláciu.

EUROPOWER® – PRODUKT PRIAJTEĽNÝ PRE PROSTREDIE

Výrobca kladie veľký dôraz na dodržiavanie najprísnejších ekologických noriem pri procese výroby akumulátorov. Mnohoročné zdokonaľovanie výrobných technológií a neustále zavádzanie nových riešení minimalizuje škodlivý vplyv tejto činnosti na prírodné prostredie, už na etape výroby. Najmodernejšie technológie a využívané procedúry, potvrdené Certifikátom ISO 14001, umožnili firme dosiahnuť pozíciu jednej z najekologickejších spoločnosti v branži.
Výrobný proces Akumulátorov EUROPOWER® zohľadňuje ekologický aspekt výroby. Až 24 kontrolných bodov počas výroby zaručuje najdlhšiu skutočnú životnosť akumulátorov na trhu.  Momentálne pracujú akumulátory EUROPOWER® s projektovanou životnosťou 5 rokov, nainštalované pre 8 rokmi. Veľmi vysoká a spoľahlivá kvalita bola potvrdená mnohými aplikáciami doma a v zahraničí. Dlhá životnosť akumulátorov minimalizuje počet odpadov a teda –  redukuje zaťaženie pre životné prostredie.

SÚČASNÁ PRÁVNA FORMA

V apríli 2009 bol v Poľsku prijatý zákon o batériách a akumulátoroch, ktorým bola zavedená smernica 2006/66/WE Európskeho parlamentu a Rady. Jej hlavným cieľom je minimalizácia škodlivého vplyvu batérií a akumulátorov a ich použití vzniknutých odpadov na prostredie, teda ochrana a perspektívne aj zlepšenie kvality prostredia. Zákon formuluje nové nariadenia a požiadavky súvisiace so zavádzaním takých výrobkov, ako sú batérie a akumulátory, cieľom čoho je zlepšiť fungovanie trhu v tejto oblasti doma a v obchodných kontaktoch s členskými krajinami Európskej Únie.

Predmetná ústava zavádza právne nariadenia týkajúce sa správnej manipulácie s použitými batériami a akumulátormi. Aktuálne platné právne predpisy zavadzajú prísne pravidlá zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a účinné ekologické opatrenia týkajúce sa výrobcov batérií a akumulátorov, distribútorov, konečných užívateľov a predovšetkým subjektov, ktoré sú priamo zaangažované v spracovaní a recyklácií takto vzniknutého odpadu. Nové predpisy ukladajú väčšiu zodpovednosť za uvedenie na trh batérií a akumulátorov. Povinnosťou výrobcu je uzatvorenie zmluvy so subjektmi zbierajúcimi a vlastniacimi prevádzku určenú na likvidáciu použitých batérií a akumulátorov. Medzi ich povinnosti patrí aj organizácia separovaného zberu, nakoľko sú to odpady malé a majú vysoký stupeň disperzie. Každý konečný užívateľ je povinný odovzdať použité batérie a akumulátory subjektu zbierajúcemu tento druh odpadov a nevyplývajú mu z toho žiadne ďalšie náklady. Novou požiadavkou pre podnikateľov je tiež povinnosť dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň zberu použitých batérií a prenosných akumulátorov. Aj zariadenia určené na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, v ktorých sú vzniknuté odpady v dôsledku technologických procesov predmetom recyklácie, budú musieť dosiahnuť konkrétne úrovne výkonnosti týchto procesov.

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky druhy batérií a akumulátorov vyrobených a zavedených do obehu, nezávisle od ich rozmeru, kapacity, hmotnosti, zloženia, výrobnej technológie, použitia, ako aj v prípade keď sú súčasťou zariadenia alebo sú doplnkom k iným produktom. Predpisy sa týkajú rovnako odpadov vzniknutých z batérií a akumulátorov a veľmi podrobne určujú spôsob ich zberu, spracovávania, recyklácie a likvidácie. Zavedené právne nariadenia sa netýkajú bateriek a akumulátorov používaných v zariadeniach súvisiacich s ochranou základných bezpečnostných záujmov členských štátov Európskej Únie a zbraní, streliva a vojenských zariadení, s výnimkou produktov, ktoré nie sú špeciálne určené na vojenské účely, ako aj zariadení určených na vysielanie do vesmíru.

Zákon rozdeľuje batérie a akumulátory na dve skupiny: prenosné a priemyselné. V súlade s definíciou sú akumulátory používané pri núdzovom alebo záložnom napájania klasifikované ako priemyselné akumulátory. Do tej istej skupiny patria aj akumulátory určené na spoluprácu so zariadeniami využívajúcimi obnoviteľnú energiu (fotovoltické články, veterné elektrárne) a vozidlá na elektrický pohon (elektrické automobily, invalidné vozíky, čistiace zariadenia atď.).
V súlade s platnými predpismi musia byť všetky batérie a akumulátory symbolom selektívneho zberu (obrázok nižšie). V prípade článkov a olovo-kyselinových akumulátorov (a všetkých ostatných obsahujúcich viac ako 0,004% váhy olova) je potrebné umiestniť aj chemický symbol olova – Pb:

pb

Pb

Zákonodarca využil finančný nástroj, ktorým je depozitný poplatok, teda druh kaucie vyberanej pri predaji olovo-kyselinových akumulátorov (automobilových a priemyselných) prostredníctvom maloobchodného predajcu týchto produktov, v prípade že kupujúci neodovzdá použitý akumulátor. Pri priemyselných akumulátorov predstavuje výška depozitného poplatku 35 PLN za kus. Ak v termíne 30 dní od zaplatenia kaucie kupujúci odovzdá použitý akumulátor, je predajca povinný depozitný poplatok vrátiť. Nevrátené depozitné poplatky, vybrané v danom kalendárnom roku, predajca  zaplatí na bankový účet maršalkovského úradu. Zámerom zákonodarcu bolo zaviesť procedúry, ktoré zlepšia systém zberu tohto druhu odpadov, nakoľko jeho zlé riadenie má veľmi deštrukčný vplyv na životné prostredie.

POUŽITÍ

  • Serverovne
  • Základňové stanice GSM
  • Systému OZE (Obnoviteľné zdroje energie)
  • Núdzové napájanie
  • Zbrojársky priemysel

Príslušenstvo

  • Kabeláž
  • Skrine batérií
  • Ochranné kryty a svorky (jedná sa o kryty a svorky pre akumulátory)
  • Stojany