Środowisko

AKUMULATOR – WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W bateriach i akumulatorach napięcie wytwarzane jest w wyniku zachodzących w nich reakcji chemicznych. W zależności od rodzaju baterii, biorą w nich udział różne pierwiastki, również takie, które są szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
W procesie produkcji baterii i akumulatorów używa się szeregu substancji mających wpływ na bezpieczeństwo oraz funkcjonalność działania, które mogą być uciążliwe dla otoczenia. Do najczęściej stosowanych należą: dwutlenek manganu, żelazo, cynk, grafit, chlorek amonowy, miedź, wodorotlenek potasu, rtęć, nikiel, lit, kadm, srebro, kobalt, jak również szkło, krzemionka, papier, folia oraz wodór. Metale ciężkie znajdujące się w akumulatorach (ołów, kadm i rtęć), mają negatywny wpływa na zdrowie, a wykorzystywane kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne.
Niewłaściwa utylizacja zużytych baterii prowadzi do zagrożeń wynikających z ryzyka przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska.
Implikuje to potrzebę zapewnienia systemu selektywnej zbiórki tego typu odpadu, który zagwarantuje bezpieczne unieszkodliwienie i poddanie procesom recyclingowym.

EUROPOWER® – PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Producent kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie najsurowszych norm środowiskowych w procesie wytwarzania akumulatorów. Wieloletnie udoskonalanie technologii produkcji oraz na bieżąco wdrażane nowe rozwiązania minimalizują szkodliwy wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, już na etapie produkcji. Najnowocześniejsze technologie oraz stosowane procedury, potwierdzone certyfikatem ISO 14001, pozwoliły firmie osiągnąć pozycję jednego z najbardziej przyjaznych środowisku przedsiębiorstw w tej branży.
Proces produkcji Akumulatorów EUROPOWER® uwzględnia ekologiczny aspekt wytwarzania. Umieszczenie podczas produkcji aż 24-ech punktów kontroli jakości gwarantuje najdłuższą żywotność rzeczywistą akumulatorów na rynku. Obecnie pracują akumulatory EUROPOWER® o żywotności projektowanej 5 lat, zainstalowane ponad 8 lat temu. Bardzo wysoka i stabilna jakość została potwierdzona w tysiącach aplikacji w kraju i za granicą.
Długa żywotność akumulatorów minimalizuje ilość odpadów, a co za tym idzie – redukuje uciążliwość dla środowiska.

AKTUALNY STAN PRAWNY

W kwietniu 2009 roku w Polsce uchwalona została ustawa o bateriach i akumulatorach, która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Nadrzędnym jej celem jest zminimalizowanie szkodliwego wpływu baterii i akumulatorów oraz powstałych po ich zużyciu odpadów na środowisko, a tym samym ochrona i w dalszej perspektywie poprawa jakości środowiska. Ustawa formułuje nowe przepisy i wymagania związane z wprowadzaniem do obrotu produktów jakimi są baterie i akumulatory, co ma na celu usprawnienie funkcjonowania rynku w tym zakresie, zarówno w kraju jak i w kontaktach handlowych z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg regulacji prawnych dotyczących prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Obowiązujące obecnie przepisy narzucają ścisłe rygory zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, a także sprawne działania na rzecz środowiska podejmowane przez producentów, wprowadzających baterie lub akumulatory, dystrybutorów, użytkowników końcowych, a w szczególności podmioty bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie i recykling powstałego z nich odpadu. Nowe przepisy narzucają większą odpowiedzialność wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, nakładając na nich obowiązek zawarcia umów z podmiotami zbierającymi i prowadzącymi zakład utylizacji zużytych baterii lub akumulatorów. Do ich obowiązków należy również organizacja odrębnego systemu zbierania, gdyż są to odpady małe o znaczącym stopniu rozproszenia. Każdy użytkownik końcowy ma obowiązek oddania zużytych baterii i akumulatorów podmiotowi zbierającemu tego rodzaju odpady i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Nowym wymogiem dla przedsiębiorców jest również obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Natomiast zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, w których powstałe odpady w wyniku procesów technologicznych poddawane są procesom recyklingu, będą musiały osiągać konkretne poziomy wydajności tych procesów.

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich rozmiaru, pojemności, masy, składu, technologii produkcji, zastosowania, również w przypadku gdy wchodzą one w skład urządzenia lub są dodatkiem do innych produktów. Przepisy te dotyczą również odpadów powstałych z baterii i akumulatorów i bardzo precyzyjnie określają zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i utylizacji powstałych w ten sposób odpadów. Wprowadzone regulacje prawne nie odnoszą się do baterii i akumulatorów używanych w urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w broni, amunicji i urządzeniach wojennych, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych, a także  urządzeń przeznaczonych do wysłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa wprowadza podział baterii i akumulatorów na dwie grupy: przenośne i przemysłowe. Zgodnie z zamieszczoną definicją, akumulatory stosowane w awaryjnym lub rezerwowym zasilaniu energetycznym zaliczane są do akumulatorów przemysłowych. Do tej samej grupy należą akumulatory przeznaczone do współpracy z urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną (ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe) oraz do pojazdów z napędem elektrycznym (elektryczne samochody, wózki inwalidzkie, maszyny czyszczące itp.).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie baterie i akumulatory muszą być oznakowane symbolem selektywnego zbierania (rys. poniżej), a w przypadku ogniw i akumulatorów ołowiowo-kwasowych (oraz wszystkich pozostałych zawierających powyżej 0,004% wagowo ołowiu), dodatkowo należy umieścić symbol chemiczny ołowiu – Pb:

pb

Pb

Zastosowania:

  • Serwerownie
  • Stacje bazowe GSM
  • Systemy OZE
  • Zasilanie awaryjne